چارلی اتکینز به ما می آموزد که چگونه یک فشار عالی را انجام دهیم

[ad_1]

اگر هر بار که فشارتان را فشار می دهید ، دستان شما مانند اسپاگتی خیس است ، در مورد نحوه استفاده از آنها تجدید نظر کنید. داشتن بازوها در حالت “I” (آرنج به سمت دنده ها) یا “T” (آرنج به پهلو) ممکن است ثابت ترین و موثرترین حالت نباشد. بنابراین چه گزینه های دیگری وجود دارد؟ مربی چارلی اتکینز یک موقعیت بازویی “برتر” را برای شما دارد. در اینجا آموزش مختصر او را دنبال کنید که در آن یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از “موقعیت A” فشار فشرده ایمن و پایدار انجام دهید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>